บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
27 นิคม ฯพิมาย จ.นครราชสีมา (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกจันทร์ จันทรอารีย์
2 ขนิษฐา ตรากลาง
3 คำพอง สุดวงงาม
4 จิรภา บุตรศรีภูมิ
5 จีรภา พรมทอง
6 จุรีพร นิราราช
7 ณภัทร แสวงผล
8 ณัฐชพิมพ์ ภวะวิจารณ์
9 ณัฐพล เฉียบกลาง
10 ดาหวัน คมวิชายั่งยืน
11 ธมลพรรณ แก้วขาว
12 ประทุมพร ชั้นกลาง
13 ประภาส ชะนังกลาง
14 ปรีชา มีวรรณ
15 พชรพรรณ ม่วงชูอินทร์
16 พรพรรณ ปัญจภักดี
17 พะเยาว์ สุพรรณชาติ
18 มงคล แสงแก้วพะเนา
19 มัณฑนา ขุงสันเทียะ
20 มาลัย โพรีแก้ว
21 วนิดา ดากะวงศ์
22 วรรณพักตร์ กันเมล์
23 วันเพ็ญ ระบือพิณ
24 วิลาวรรณ ชูกลาง
25 วีรวัฒน์ ชนะชัย
26 ศรีวรรณ์ สระแก้ว
27 สกลศักดิ์ ฟูทรัพย์นิรันดร์
28 สรสิทธิ์ วิชาศิลป์
29 สาวิตตรี สุวรรณวาสี
30 สิรีสมร สุขสวัสดิ์
31 สุจิตรา ดีดพิมาย
32 หัสดินทร์ ขุมเกาะ
33 อรนุช เลิศไกร
34 อรุณ ช่างไม้
35 อารยา จ่าโนนสูง
36 เกียรติศักดิ์ เขียวระยับ
37 เฉลิมขวัญ สุขเกษม