บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
26 พมจ. นครราชสีมา
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กันยากร สมแสน
2 กาญจนา ชื่นทองอร่าม
3 กุหลาบ งัดสันเทียะ
4 ขนิษฐา บำรุงรัตน์
5 จงใจ สิงหเริงชัย
6 จักพันธ์ นวลใย
7 จันทร์พร สุภิษะ
8 จารุวรรณ ผลตะขบ
9 จิตติมา พลจันทึก
10 ฉอ้อน อสุนี
11 ฉัตราพร เทพไทอำนวย
12 ชลาลัย ทองนพรัตน์
13 ณรงค์ศักดิ์ สง่าเนตร
14 ณัฏชาฎา จงฤทธิ์
15 ดรุณี กลึงในเมือง
16 ดวงพร พิศพล
17 ดาลัด อิศรางกูร
18 ดำรงค์ ทิพรอด
19 ทวีพิพัฒน์ แพทย์กลาง
20 ทองเติม คุ้มประยูร
21 ทัดดาว ฤทธิ์ประเสริฐ
22 ทัศกมณฑจ์ เกิดผล
23 ธนันชัย งามแสง
24 นงลักษณ์ ดีสันเทียะ
25 นิตยา โพธิ์วิทย์
26 นิพน สุภิษะ
27 นเรศว์ สุขรัตน์
28 บรรยงค์ กลึงในเมือง
29 บุญฤทธิ์ วงศ์สูงเนิน
30 บุญวัฒน์ รัตนวิชัย
31 ปนัดดา ปาลวัฒน์
32 ประทาน ทุมพงษ์
33 ประยูร พูนขุนทด
34 ประไพ ระบือพิณ
35 ประไพศรี ตรงด่านกลาง
36 ปราณี เพิ่มสมบูรณ์
37 ปราณีต พูนขุนทด
38 ปรียา โมรานนท์
39 พจมาลย์ ด่วนทับรัมย์
40 พัสมา โกษารักษ์
41 พารื่น นิตยสุทธิ์
42 พิทัฬพร เขียววิจิตร
43 พิรักษ์ ภานันท์
44 พูลสวัสดิ์ เที่ยงจรรยา
45 ภัณฑิลา เพชรหมื่นไวย์
46 มะลิ สุดกลาง
47 มาลา เที่ยงจรรยา
48 มาโนช แม้นอินทร์
49 มินตรา ขวัญพุทธา
50 ยุทธจิตร วงศ์สูงเนิน
51 รวิวรรณ งามจันอัด
52 รัชฎา กลอนโพธิ์
53 รัตนา มีศิล
54 รัตนา เจริญรัมย์
55 ราตรี แฉล้มวารี
56 ฤทัย ศรีนรจันทร์
57 วรภัทร กองสมบัติ
58 วรรณภา นวลฉิมพลี
59 วรรณี ปานาหะ
60 วรัชยา สังสี
61 วิชาญ อัศจรรย์
62 วิไลลักษณ์ ศุกลพงศ์
63 ศศิธร กวดนอก
64 ศิริ ศรีวิไล
65 ศิริพงษ์ รุจิรภัทร
66 ศิริลักษณ์ บุญชัยสุข
67 สมควร ศรีวิไล
68 สมบัติ รอดชาติ
69 สมบูรณ์ แก้วประกอบ
70 สมศรี เยาวกูล
71 สมศักดิ์ หินพิมาย
72 สัญญา ศรีคง
73 สาคร เมิกสว่าง
74 สายทิพย์ ปะระทัง
75 สิริพิมล ธีรอิทธิพัฒน์
76 สุประเทวี ภูนบทอง
77 สุภาพ เผนโคกสูง
78 สุภาพร ลือชา
79 สุมาลี ทุ่งกลาง
80 สุรชาติ จิตรเกาะ
81 สุริยัณห์ อภัยจิตต์
82 สุวรรณี สุวรรณไพบลูย์
83 สุวิชยา ปรางค์ทะเล
84 หงษ์ ขุมเกาะ
85 อนงค์นาฎ คุณวิเศษ
86 อภิรดี สุขเสนี
87 อภิวัฒน์ วิริยาภิรมย์
88 อมรรัตน์ แจ่มรัศมี
89 อรทัย แพงโสภา
90 อรอนงค์ มหามิตร
91 อรอนงค์ โนนคำ
92 อรินท์มาศ กาแก้ว
93 อรุณรัตน์ ม่วงชูอินทร์
94 อลงกต ชำนาญเชาวน์
95 อังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา
96 อังศุมาลิน เดชกุลทอง
97 อัจฉรา บริบูรณ์
98 อานุพงษ์ พุกท่าไม้
99 อาภรณ์ รัตนชัย
100 อารยา หวังดีกลาง
101 อารยา เพลินบุญ
102 อารีรัตน์ ตรงด่านกลาง
103 เกวลิน สินเปียง
104 เกษร แย้มละมุล
105 เกียรติศักดิ์ ทรงศรี
106 เกียรติศักดิ์ เยาวกูล
107 เกื้อกูล ธนกัญญา
108 เตือนจิตร เผือกจันทึก
109 เนาวรัตน์ จงหมื่นไวย์
110 เสมา ยศยิ่งยง
111 เสร่ ศรีนรจันทร์
112 เอมอร ตรีพิชพันธุ์
113 แข่งขัน สีตะธนี
114 แฉล้ม ยอดขาว
115 แสงดาว อารีย์
116 โฉมฉาย สุนทร
117 โฉมเฉลา ศรีคง
118 ไพบูลย์ เขียววิจิตร
119 ไพวรรณ ปะเมโท