บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
25 พมจ. นครพนม
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ฉวีวรรณ ฮึกเหิม
2 ชัยวิชิต โกพลรัตน์
3 ดวงทิพย์ พงษ์ภักดี
4 ทักษ์ดนัย วงษ์ล่าม
5 นภดล เวินซิว
6 นันติยา ไชยภักดี
7 นาคินทร์ ทิณบูรณ์
8 นิชาภา เสียงเย็น
9 นุช เพชรอุเทน
10 น้ำทิพย์ แก้วมณี
11 ปริชาติ ทองโส
12 พาณี บูชาพุทธบุญ
13 ยุวรรณา สุปัญญา
14 ฤทธิรงค์ แก้วมณีชัย
15 วัชรินทร์ ทิณบรูณ์
16 ศราวุธ คล้อสวัสดิ์
17 ศศลักษณ์ บิดร
18 ศักดิ์ดา จันทครู
19 สกุลราษฎร์ บูชาทิพย์
20 สมศักดิ์ จิรปิตุพงศ์
21 สัญญา กุผาลัง
22 สุชานันท์ พิมพ์พันธ์
23 สุทธิดา พรหมมานพ
24 สุพัตรา พรมศรีธรรม
25 สุภัตรา จำปาพันธ์
26 สุภารัตน์ เครือเขื่อนเพชร
27 หัสพระชัย ภูวงศ์
28 หาญ ละครสิงห์
29 อรอุมา อินทฉาย
30 อาภา รัตนพิทักษ์
31 อาภาวดี พรหมจอม
32 เกษมณี กลิ่นอ้ม
33 เข็มพร ดุงศรีแก้ว
34 เจษฏา วารี
35 เปรมวดี ศรีวรสาร
36 เพ็ญรัตน์ จันทร์แดง
37 ไกรพล อาจสามารถ