บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
24 พมจ.นครปฐม
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กิตติ์ธเนศ ทองสว่างเสนีย์
2 ขนิษฐา แฝกหอม
3 ชนาภา เข็มมา
4 นุชจรีย์ ทิศาดลดิลก
5 ประวีณา อินทรวงศ์
6 พศวีร์ จิตวรพันธ์
7 พิชญากร ศศิชานารา
8 พีรภาว์ ลิมปนวัสส์
9 พีรยา สนธิไทรงาม
10 ภิรมย์ เจริญผล
11 มนตรี ปัทมากร
12 รัชนีเพ็ญ สัจจมณี
13 รุ่งอรุณ แสงสุริยา
14 ลักขณา เที่ยงสมพงษ์
15 วราภรณ์ ศรีปาน
16 วีรนิจ วิชชุรังษี
17 ศรีสุวรรณ แก้วบุญ
18 ศิริพร เพียรพิทักษ์
19 ศิริพร โรจนสุกาญจน
20 สุทธิลักษณ์ แสนพิมพ์
21 สุภาภรณ์ เจริญผล
22 อมรา พิณทอง
23 อรรถพล จำเนียร
24 เบญจมาส แก่นเมือง
25 โชติกา อ้าวเจริญ
26 ไพรทิพย์ ปัญญาดิลก