บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
23 พมจ. นครนายก
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัลยาณี อยู่สุนทร
2 กาญจนา สนามน้อย
3 จรัสพร ชนะศุภบวร
4 จันทนา พิริยะขจร
5 ชวลิต ขลุ่ยเงิน
6 ชัชชญา สุขเจริญ
7 ณัฐสุภา รอดเดช
8 นฤมล อุตระ
9 ปุณณภา นามฝั้น
10 รัชนี ไชยสวน
11 ลม้าย สำอางค์อินทร์
12 วรพร ว่องนุกูลสวัสดิ์
13 อรสา ธาตวากร
14 อำนวย ยามสุข