บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
22 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ตาก (หน่วย2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จันทิพย์ คำแสน
2 ทองสิน สีสา
3 ธีรพล เมืองเป้า
4 ประมวล สุริเมือง
5 ผ่องศรี คุ้มวงค์
6 สรัญญา สวัสดิ์กนก
7 สิทธิเดช สิทธิศักดิ์
8 สุชิน คำภีร์
9 สุนทร เรืองคล้าย
10 สุพรรณ นิกรสันติธรรม
11 อนงลักษณ์ เจนอักษร
12 อ๊อด เหล็กเพชร