บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
21 พมจ. ตาก
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จิราพร คำพุฒ
2 น้ำฝน ใจแก้ว
3 บุญทวงศ์ เจริญผลิตผล
4 พรรณิภา ปัญญานาค
5 มานพ ผิวบัวคำ
6 รุ่งทิพย์ เอี่ยมจุ้ย
7 วนิดา ราชโสภา
8 วรทร จันทร์พวง
9 วันสงกรานต์ เจียมศิริ
10 หนูสุ่น ตันยา
11 อัมพร คำภีร์
12 อุษณีย์ ยินดีสิทธิ์
13 เกียรติ มาหลึก
14 เพ็ญพักตร์ พงษ์อยู่
15 โพธิพงศ์ จันทรสกุนต์