บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
20 พมจ.ตราด
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กิจติยา ใสสอาด
2 จารึก แบขุนทด
3 จิตติภรรณ์ ศรประดิษฐ
4 ฑรัญญา ทวีคูณ
5 บุญชลิต ใยอุบล
6 ประภาพร แก้วศรี
7 พงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม
8 มัฆริณทร์ ภูสวัสดิ์เจริญ
9 อรทัย เจริญพืช
10 เพ็ญสิทธิ์ เสาวรส
11 โสภา งามขำ