บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
19 พมจ. ตรัง
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จิดาภา อรรถชัยยะ
2 จิตรา ใจจ้อง
3 จิรพา เรนเรือง
4 ธัญพร ใจจ้อง
5 นภารัตน์ บุญชูวงศ์
6 นวพร เบญจนราพันธ์
7 นิติ ขันแกล้ว
8 นูรียัน นิเต๊ะ
9 ปทิตตา ฉุ้นย่อง
10 พัชนี ตันติสิทธิกร
11 พิมพ์ลักษณ์ แสงทอง
12 วรินทร์ณพัชร สวัสดิรักษา
13 วันเพ็ญ เพียรเจริญ
14 ศรีหัทยา ชูสุวรรณ
15 ศศิกาญจน์ ศรีจันทร์
16 ศิวิไล ปลีวิสัย
17 สาครินทร์ เพ็งเกต
18 สุนารี ชัยเพชร
19 เกสรมะลิซ้อน สมาธิ
20 เพ็ญ ยุบลโกศล
21 โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์
22 โสภา คงมา