บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
18 สสว.9 จ.เชียงใหม่
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี
2 กนกพร ชมศิลป์
3 กมล ดำยา
4 กมลวรรณ กำแหง
5 กมลวรรณ เมฆมนต์
6 กรพินธุ์ วงษ์พานิช
7 กรรณิการ์ บุญรัตน์
8 กรองจิต มานาแวน
9 กระจาย หนูเกื้อ
10 กฤตภาส กาบคำ
11 กฤตภาส โพธิ์แก้ว
12 กฤษกร ปลื้มสกุล
13 กศิธิชา ดวงพัตรา
14 กษิดิส ศักดิ์ไชยกุล
15 กัญญา ขันแก้ว
16 กัณฑ์นิกา แก้วเจริญ
17 กัมปนาท กาบทอง
18 กัลญารัตน์ หล้าทา
19 กัลยา เลิศลักขณาวัฒน์
20 กาญจนา บุญเรือง
21 กีรติ เลี้ยวสกุล
22 ขนิษฐา แก้วปินใจ
23 ขรรค์ชัย มณีรัตนชัยยง
24 ขวัญปภัสสร จันทอง
25 ขันทอง เรืองเจริญ
26 ขันแก้ว อายุยืน
27 คงเดช สุรนันทชัย
28 คชินทร์ วงศ์พรหมศิลป์
29 ครรชิต ทรัพย์วิมลพันธุ์
30 จรัสวรรณ รังสิยานนท์
31 จักรพรรณ์ อาระ
32 จัตตุพร ทรายข้าว
33 จันจิรา แก้วแปงจันทร์
34 จันดี พวงทอง
35 จันทร์ฤทธิ์ ขจรงามแท้
36 จันทร์แก้ว น้อยดี
37 จิดาภา สุภาสอน
38 จินตนา ปลื้มสกุล
39 จิรชยา ขัติรัตน์
40 จิรภา ปันจันทร์
41 จิราพร เชาวน์ประยูร
42 จิราภร ชมภูรัตน์
43 จีรญาดา อินทร์เหยี่ยว
44 จีรวัฒน์ จีราพัฒน์ทยากุล
45 จีรศักดิ์ ต่างใจ
46 จีราวรรณ แก้วธรรมานุกูล
47 จุฑาภรณ์ คำวัง
48 ฉัตร มหัทธนพันธุ์
49 ฉัตรแก้ว ใจคำ
50 ฉันทนา มหัทธนพันธ์
51 ชนกนันท์ ดำขำ
52 ชมัยพร แสงศร
53 ชยุต ธนบูลย์กฤต
54 ชาญวิทย์ ปัญญาเถิง
55 ชาตรี ปงหาร
56 ชุติมา พรหมมา
57 ชุมพร วงศ์สวัสดิ์
58 ชุมพล ขวัญจิตต์ให้คุณ
59 ญาณิพัชญ์ จันทร์ผา
60 ญาดา พุทธวงศ์
61 ฐาปณี ไชยจันลา
62 ณัชปภา มืดอินทร์
63 ณัฎฐฤทัย สว่างประเสริฐ
64 ณัฐกิตติ์ จินนารักษ์
65 ณัฐชรินทร์ เสายอด
66 ณัฐธวัฒน์ พิมพา
67 ณัฐรดา สุวเสริม
68 ณัฐวรรธน์ อุนนะนันทน์
69 ณิชรัตน์ ยานะ
70 ดนัย แก้วหิรัญกิจ
71 ดนุพงศ์ กาญจนธีรานนท์
72 ดาริกา เรืองสังข์
73 ดุลยพล คงความโชคดี
74 ถนอม กุลนอก
75 ถาวร ฟูเฟื่อง
76 ทบ สงวนสัตย์
77 ทรงวิทย์ เชื่องสกุล
78 ทองอินทร์ ใหม่แก้ว
79 ทัตชัย อยู่ดี
80 ทัศนีย์ ทองจุ่น
81 ธงชัย สีหะวงศ์
82 ธนภร ปิตินวพร
83 ธนากร เรือนแก้ว
84 ธวัชชัย พรมเสพสัก
85 ธันยวัต สุขโชติ
86 ธีระ สุรัตน์
87 นคร ชื่นชม
88 นงคราญ ผัดเจริญ
89 นงลักษณ์ โรจนวิจิตร
90 นพพร เลิศลักขณาวัฒน์
91 นภรรสวรรณ สุคำตัน
92 นภัสนันท์ วชิรถาวรชัย
93 นภาลัย หลักมั่น
94 นราพร วรรณกอง
95 นรินทร์ รังษี
96 นรินทร์ เรือนถา
97 นริศรา วงค์เลย
98 นฤมล ธรรมจักร์
99 นฤมล อุโณ
100 นวล สาระติ
101 นวลศรี เพ็ชรนวล
102 นันทยา สัตยาจิตอานุภาพ
103 นันทา ปวนปันมา
104 นิตยา พิกุล
105 นิธิโรจน์ จักรผันชีวี
106 นิพร แสนศรีชัย
107 นิภา ลาชโรจน์
108 นิภาพร มณีกูล
109 นิภาวดี อินปันบุตร
110 บดินทร์ มโนเสงี่ยม
111 บันยงค์ วิชามล
112 บัวแก้ว อินต๊ะ
113 บุญญาพร เตชะสุข
114 บุญมี แสวงธรรม
115 บุญรอด คำจริง
116 บุญรัตน์ อยู่สุข
117 บุญหลาย ชัยวงศ์
118 บุณยวีย์ วงศ์จันทร์
119 บุษญา ศรีนาคะ
120 บุษราคัมส์ วีระนาคินทร์
121 ปกรณ์ พันธุ
122 ปกรณ์ชาย ธงตรี
123 ปทุมมาศ ใจมูล
124 ประฌมพร วชิรถาวรชัย
125 ประณยา มีกำไร
126 ประดิษฐ์ พิทน
127 ประทีป มูลเภา
128 ประพาส กาใจ
129 ประยูร จิโน
130 ประสงค์ แก้วผา
131 ประสิทธิ์ จันทร์ศิริ
132 ประสิทธิ์ สีหะวงศ์
133 ประสิทธิ์ อุดมกัน
134 ประเสริฐ นันตา
135 ประไพ อุปธรรม
136 ปราณี นิ่มวงษ์
137 ปราณี วัชรคุปต์
138 ปราณีต จักษุจินดา
139 ปราโมทย์ จริงไธสง
140 ปรีชญา กุณะจันทร์
141 ปรีชา สรวิสูตร
142 ปรียาภรณ์ อรุณเรืองสวัสดิ์
143 ปรียาภา ธงตรี
144 ปอยฝ้าย แสนตะวันทอง
145 ปาจารีย์ คำภีระ
146 ปาริฉัตร คำซื่อ
147 ปิติพร โนจนานฤดม
148 ปีณิต อุตศรี
149 ผ่องศรี จันทร์เพ็ญ
150 พงษ์สิริ ภาณุทัต
151 พจนารถ พงษ์สงวนจันทร์
152 พรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์
153 พรทิพย์ ชำนาญกิจ
154 พรทิพย์ วงค์ฤทธิ์
155 พรปวีณ์กานต์ สาระจันทร์
156 พรรธน์ชญมน พุฒิพิศุทธิ์
157 พฤทธิ์ เทียนสายชล
158 พฤษภาพร ธนัตถ์ชัชชม
159 พลกฤษณ์ วัชรวิศิษฎ์
160 พวงผกา ลิ้มเจริญ
161 พวงพยอม พาจรทิศ
162 พัชราภรณ์ สายชลอัมพร
163 พัชรินทร์ พวงจิตร
164 พัชรี โพธิ์รัตน์
165 พิทักษ์ ทอศิริชูชัย
166 พินิจ ธรรมชาติ
167 พิพัฒน์ อุดมไตรศรัท
168 พิภพ สมนิล
169 พิมพ์พร เหล่าไชย
170 พิมภกา โรยพริกไทย
171 พิมล แสงสว่าง
172 พิสินี อุตศรี
173 พีระยศ คำแสนใส
174 พุทธชาติ จะซา
175 ภคภรณ์ กิ่งแก้ว
176 ภัทรินทร์ วิภวภิญโญ
177 ภาณุมาส เด่นสท้าน
178 ภารำพึง อริยะ
179 ภาวนา คุนขัน
180 ภิชญานนท์ โภชนะ
181 ภูษณิศา ทับเงิน
182 มงคล วงศ์สวัสดิ์
183 มงคล สีแปงวงค์
184 มงคลรัตน์ ธรรมจักร์
185 มยุรีย์ กันธาทรัพย์
186 มัณฑนา อุปาลี
187 มานิตย์ เพ็งแสงทอง
188 มาลี ลอยดี
189 มาลี โภชนะ
190 มิ่งขวัญ วีระชาติ
191 มุนินทร ติยายน
192 ยงค์ยุท ธิมา
193 ยงยุทธ เฟื่องฟูเกียรติคุณ
194 ยรรยง เอกนนท์
195 ยอด ไชยมณี
196 ยุพสินี ใจคำ
197 ยุพิน บุญตันบุตร
198 ยุภาพิน ภูมิคอนสาร
199 รชยา ไชยวงศ์
200 รสสุคนธ์ พิทน
201 ระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ
202 รังสรรค์ วิสุทธิสระ
203 รังสรรค์ ศรีดาวเรือง
204 รัชดาวรรณ เขื่อนสาร
205 รัตนา ฟองคำ
206 รัตนา เทียนเขตกิจ
207 รัตนาภรณ์ บุญเพิ่มพูน
208 รัตนาภรณ์ ใจกว้าง
209 ราตรี ธงตรี
210 รำพรรณ แก้วประสิทธิ์
211 รำไพ โพธิ์หย่า
212 รุ่งทิพย์ กันธจร
213 รุ่งฤทธิ์ เฉลียว
214 รุ้งเพชร สุมิตนันท์
215 รเรศ จินใจ
216 ฤดี อินโต
217 ละออ อยู่สุข
218 ลำดวน บุญมา
219 วรพงษ์ บุญเคลือบ
220 วรรณรัตน์ แสงศรี
221 วรรณา กมลกวิน
222 วรสิทธ์ สุขนิตย์
223 วรัญญา ปุกคำ
224 วรัทยา พรหมสุนทร
225 วรัทยา แสงเรือน
226 วราพร ตะนวน
227 วรินทร์ลดา ปภาอัศวโชติภัทร์
228 วริสรา บุญมา
229 วันดี ถิ่นวนา
230 วันทนีย์ วงศ์เสรี
231 วัลภา เผือกผาสุข
232 วาทิวุทธ เพชรแก้ว
233 วารี คงธรรม
234 วารุณี อรรถวิถีธรรม
235 วิทัศน์ เตชะบุญ
236 วิภา จันทร์กระจ่าง
237 วิมล พิกุลทองรักถิ่น
238 วิลาวัลย์ ชุ่มใจ
239 วิเชียร บางทอง
240 วิเชียร มณีโชติ
241 วิโรจน์ ฉิมดี
242 วิโรจน์ เรืองสอาด
243 ศตวรรษ สถิตย์เพียรศิริ
244 ศรัญญา ชมภูเทพ
245 ศรีพรรณ มหาวัน
246 ศรีลา ดลใจไพรวัลย์
247 ศรีวรรณา
248 ศักดิ์สุริยา ตาวิโหย่
249 ศักดิ์โกศล สิงหบุตร
250 ศิรินันท์ คล้ายมณี
251 ศิริยุคล สุวรรณเศรษฐ
252 ศิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์
253 ศุภกานต์ อินทุทรัพย์
254 สกล บุญคำ
255 สง่า บุญทวี
256 สนธยา ฮวดเจริญ
257 สมคิด สิงห์แก้ว
258 สมนา ปอเย็น
259 สมนึก เวชภิบาล
260 สมบูรณ์ รักอาชญา
261 สมพร ช่วยกุล
262 สมอาจ พิทน
263 สมเจตน์ นัครวรายุทธ
264 สมโพธิ์ อินตาคำ
265 สรศักดิ์ เจริญธรรม
266 สวง เครือวัลย์
267 สังคม สีหะวงศ์
268 สาธิต เรืองเจริญ
269 สายชล พิทน
270 สายพิน จันทร์เรือน
271 สายวรุณ ศรีจินดา
272 สายใจ อัมฤต
273 สิงห์ทอง คล้ายมงคล
274 สิทธิชัย เลาหวงศ์
275 สิรวัศยา คันธี
276 สิริยานุช ทัศนะวรพจน์
277 สีดา พัชรสิริโยธิน
278 สุกิตติ์ รักชาติ
279 สุชน วรรณวิภูษิต
280 สุชาติ นวลนันตา
281 สุดสวาท กันธิยะ
282 สุดาวรรณ อาจหาญ
283 สุทอน มณีคำ
284 สุนทร หาทรัพย์
285 สุปวีร์ ชูเกียรติวนา
286 สุพัฒน์ ขันจันทร์
287 สุภัสสรา พลอยงาม
288 สุภาพ ผิวขาว
289 สุภาภัค เสือจำศิลป์
290 สุรชัย บุญทวี
291 สุริจักร์ ปุกคำ
292 สุริยะ กองคำ
293 สุรีพรรณ สิริภาคิไนย
294 สุรีย์ภาส สอนลือ
295 สุวลี มณีวรรณ
296 สุวิช ศรีเพ็ชรวรรณดี
297 สุวิทย์ เปี่ยมวิริยะวงศ์
298 หทัยชนก สีหะวงศ์
299 อดุลย์ จันทร์เรือน
300 อดุลย์ ปัทมโรจน์
301 อธิชาติ มาลีการุณกิจ
302 อนันท์ สวยสด
303 อนุวรรต วีระชาติ
304 อนุสรณ์ ปู่ป๋า
305 อภิชญานันท์ พูลสวัสดิ์
306 อภิรชญา ชัยติกุล
307 อรชุนิภา บุนนาค
308 อรพรรณ บุญมาลัย
309 อรพิน สากระแสร์
310 อรพินท์ ธงเทียน
311 อรรถพล ชิติพัทธ์
312 อรุณ ทองศิลา
313 อัจฉรา สุวัตถิ์
314 อัจฉรา สุใจ
315 อัจฉรี อุบลเขียว
316 อัมพร อินทจักร
317 อานัน พาห่อ
318 อาภรณ์ แก้วประทุม
319 อารีย์ ยาวิชัย
320 อารีรัตน์ สถิตย์เพียรศิริ
321 อาวร มณีวรรณ
322 อำนวย ยะบุญ
323 อำนาจ สิริภาคิไนย
324 อำพร อมรศักดิ์
325 อำไพ ไชยวงศ์
326 อิฐศักดิ์ ศรีสุโข
327 อิสรีย์ จักรผันชีวี
328 อิ่นแก้ว สุยะระ
329 อุกฤษฏ์ สนธิเปล่งศรี
330 อุดมศิลป์ ทิมา
331 อุตตราพร บุนนาค
332 อโศก รินฤาษี
333 เกรียงไกร กันพิทักษ์
334 เกศสุดา เรือนสา
335 เกษม ไทยยันโต
336 เกษร พันธุ
337 เจษฎา ธำรงสายชล
338 เฉลิมลาภ ศิริวรรณ
339 เชาวลิต ชูชาติ
340 เดือนละออ มนัสพรชัย
341 เบญญาภา ลิ่มพานิช
342 เบญญาภา สุริยะโชติ
343 เปลื่องศิลป วาณี
344 เพชรรัตน์ ป้อมเย็น
345 เพทาย เมฆี
346 เพิ่มศิลป์ เจริญศรี
347 เพ็ญจิตต์ กลั่นขจร
348 เพ็ญพรรณ แสงอุทัย
349 เพ็ญเภา ใจมาเรือน
350 เมษยา ต้นคุณ
351 เสรีย์ วชิรถาวรชัย
352 เสาร์คำ อุ่นเรือน
353 เสาวภา จำปี
354 เอราวิน สุทินนะ
355 แคทริยา ฆวีวงค์
356 แดง ขันแข็ง
357 แมหรียา พะหาญ
358 แสงจันทร์ จาวารี
359 แสงเดือน มากสืบมี
360 แสงเดือน อินตาคำ
361 โชติกา ปัญญา
362 โภคา ชมภูรัตน์
363 ไตรรงค์ เรืองศิริ
364 ไพวัลย์ คชาอนันต์
365 ไวพจน์ บุญเพ็ชร
366 ไอเรแมส ยิ่งสินสุวัฒน์