บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
17 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.เชียงราย (หน่วย2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกพรรณ ทิศเชย
2 กฤษฎา เว้นบาป
3 ขนิษฐา เมืองใจ
4 คงศักดิ์ แปงสนิท
5 คภัสดี วงค์แปง
6 จักรพงศ์ โพธิวัฒน์ธนกุล
7 จันทนา พรมเมือง
8 จามจุรี แสนหลวง
9 จำนงค์ ติ๊บสุภา
10 จำเนียร โรยพริกไทย
11 จีรายุทธ ปัญญาใจ
12 ชนัฐปภา เขตรักษา
13 ชัยวุธ โพธิศรี
14 ชาญสิทธิ์ ตั๋นติ๊บ
15 ชาลี สมมาตร
16 ชูชาติ เหมือนมาตย์
17 ชเนรินทร์ สมไชยวงค์
18 ญาณวรุตม์ มารยาท
19 ณัฐพล รักษาสุข
20 ณัฐพล ศักดิ์กายแน
21 ตุมมา เขื่อนคำ
22 ทัศนีย์ วารีชมพู
23 ธวัชชัย บัวโฮม
24 ธันยพร เหลาประเสริฐ
25 ธีระยุทธ สุรคุปต์
26 นคร คำวงศ์
27 นพรัตน์ จันทรศิริ
28 นรินทร์ญา วงค์วิไชย
29 นารี สมมาตร
30 นิคมภาค หวายบุตร
31 นิตยา วุฒินนท์ชัย
32 นิรันดร์ เทพวงค์
33 นิรุทน์ โพธิปลัด
34 นุสรา ดวงมณี
35 บรรจง กาญจนรัตน์
36 บัวจันทร์ ฟูคำ
37 บุญเรือง เสมอพัน
38 ปฏิญญา คงอาวุธ
39 ปนัดดา กางสำโรง
40 ประกายกาญจน์ ทะโป
41 ประพันธ์ วินทะไชย
42 ประพันธ์ อุ่นเจริญ
43 ประภัสสร พินิจ
44 ประยูร แปงสนิท
45 ประสิทธิ์ บุญแถม
46 ประสิทธิ์ โรยพริกไทย
47 ปวีร์ณรงค์ แหนคำ
48 ปิยะ แซ่เจียว
49 ปุณฑริก พรเจริญสาธิต
50 พนิดา อุดมลาภ
51 พรศักดิ์ อุณาพงศ์
52 พรสุดา ลาเช
53 พัชรีย์ สีหะวงษ์
54 พัฒนา มูลกาศ
55 พันธกร แซ่ฟุ่ง
56 พิมพ์ผกา เนตรสุวรรณ
57 พิศมัย ไนซาน
58 พีรพงษ์ นะซอ
59 ยุทธพงษ์ หน่อแหวน
60 ยุพา ธนศักดิ์ศิริ
61 ยุพา หล้าทร
62 รุ่งอรุณ ปงเมฆ
63 ฤทธิรงค์ เจริญราษฎร์
64 วรลักษณ์ บุญแถม
65 วันดา ฤทธิ์ธรรมเลิศ
66 วิธวินท์ วารีชมพู
67 วิบูลย์ จำเริญการ
68 วิราพร แซ่ย่าง
69 ศรัญญา วงษ์ธานี
70 ศุภรักษ์ อาจผดุงกุล
71 ศุภลักษณ์ พิทักษ์ไพรศรี
72 สงวน สมเมือง
73 สมพร วงศ์ยาง
74 สว่าง สมเมือง
75 สัมพันธ์ สิทธิภา
76 สามล จียาวงศ์
77 สิรินทิพย์ เมืองชื่น
78 สุรพัศ นาดี
79 สุริยนต์ มูลกาศ
80 สุลาวัลย์ รองใจคำ
81 อนันต์ จะกี่
82 อรอานิญช์ เขมภาวี
83 อังคนาง ตาคำ
84 อัจฉรา อาษา
85 อานนท์ คำตา
86 อาล่อง จูเปาะ
87 อำนาจ คงชาวนา
88 อุรณา แสงใส
89 เกศินี ใบอุบล
90 เครือวัลย์ ไชยเหล็ก
91 เจริญ อยู่คุ้มญาติ
92 เทพบุตร แปงสนิท
93 เสาร์ คำนวล
94 แสนแก้ว ลาพาแว
95 โกเมน มากพิมทอง
96 โสรัจ เมืองทอง
97 ไพเราะ เยอเบาะ