บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
16 พมจ. เชียงราย
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรรณิการ์ พลโลก
2 กันตพงศ์ ท้าวคำ
3 กัลยกร คำเงิน
4 กาญจนา สุทธิแก้ว
5 กิติศักดิ์ ยางนอก
6 กิ่งดาว มะโนวรรณ
7 ขวัญนภา ใจน่าน
8 จีรนันท์ ยานะนวล
9 ญาณกิตติ์ วงศ์วัชรเดช
10 ณัฎฐรยา ชูโต
11 นคร ด่านวิไลปิติกุล
12 นครินทร์ เข็มทอง
13 นันท์นภัส บั้งเงิน
14 ปทิตา สมุทรารินทร์
15 ประพันธ์ ยศวงศ์ษา
16 ประสิทธิ์ ศรีพรม
17 ปิ่นชาย ปิ่นแก้ว
18 ผดุง ทรัพย์โสม
19 พรนภา สำรีราษฎร์
20 พรรณี เหรียญทอง
21 พรหมเดช พรมเมือง
22 มณธินี กันทร
23 มยุเรศ หัวนา
24 ยุพิน นาใจ
25 รวิวรรณ ปงธิยา
26 รัตนา จิตวงพงษ์
27 รุ่งทิพย์ นันทสาร
28 ลาวัลย์ ก้างออนตา
29 วราภรณ์ ทรัพย์โสม
30 วาสนา ฟองอินทร์
31 วีรพล สุรินทร์
32 ศรัณยา อินทร์สม
33 ศิริพรรณ อิสสระ
34 ศุภศิษฎิ์ คำชาตา
35 สนิท ประสบบัว
36 สมบัติ นะซอ
37 สมศักดิ์ เขตกัน
38 สมาน วินทะไชย
39 สมเกียรติ บุญเป็ง
40 สมโภชน์ รื่นเรณู
41 สมไชย ดวงมงคล
42 สัญญลักษณ์ เขมวัฒนา
43 สาคร หาญวิริยะกิจ
44 สายันต์ พรหมมาลี
45 สืบศักดิ์ อิสสระ
46 สุปราณี สมนา
47 สุรศักดิ์ อิสสระ
48 สุเนตร ดวงมงคล
49 อนุพงษ์ ปันกุน
50 อมร รัตนยศ
51 อำพัน ร่วมสุข
52 เจริญ ผ่องสะอาด
53 เพชรระฟ้า ศรีภักดี
54 เสงี่ยม ชัยวงศ์
55 เสนาะ คงอาวุธ
56 แจ่มจันทร์ เกียรติกุล
57 แสงเดือน ไพบูลย์