บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
15 พมจ. ชุมพร
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต
2 จิรพนธ์ ไต่เป็นสุข
3 ณิชาภา นาคเพ่งพิศ
4 ดัมพ์รงค์รัฐ โลกมิตร
5 ทวีศักดิ์ ประเคนแก้ว
6 ธัญญาพร พิณวานิช
7 ธีรพล สระเพชร
8 นพรัตน์ พึ่งพล
9 นิภา ไหมเพชร
10 นิภาพร วังชิต
11 บุญเชิด แก้วรุณคำ
12 ปญาณิศ สุพมิตร
13 ประเสริฐ ไหมเพชร
14 ปราณี บัวซิม
15 ปุญญิศา อินทร์แก้ว
16 ปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ
17 ปุณรัตน์ เมืองงาม
18 พรชนก บุญโพธิ์แก้ว
19 พสธร กุลดาววงศ์
20 ภาสิริ ชอบฉิมพลี
21 ภูวดล วงศ์นาญาติ
22 มรายงค์ ศรีสมานุวัตร
23 วรกิจ สินวิสัย
24 วราภรณ์ ยกสุวรรณ
25 วัลภา แก้วสวี
26 ศกร สวัสศรี
27 สมคิด บริสุทธิ์
28 สุพรรณี เศลาอนันต์
29 สุรสีห์ ทวีสุข
30 อภิรักษ์ เชิดชู
31 อรรถชัย ภักดีอักษร
32 อารีย์ ไหมเพชร
33 เอกชัย ขุนเปีย
34 ไกรสร แก้วพิพัฒน์