บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
14 พมจ. ชัยภูมิ
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 ชัชญาภา เขี้ยวงา
2 ทิพวรรณ โอษคลัง
3 ทิวากร ไพศาลธรรม
4 ธิดารัตน์ มวลชัยสง
5 ธีรนุช พ่วงเฟื่อง
6 นงนุช สุขา
7 นายณัฐกิตติ์ จันทร์ณรงค์
8 นายพุทธิพงษ์ พงษ์สุวรรณ
9 นายสุพัฒน์ ทิพย์รักษ์
10 ประวิทย์ คนซื่อ
11 ภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล
12 มงคล สุวรรณ
13 วาสนา ญาติสมบูรณ์
14 วิไลวรรณ์ บุญไทย
15 สมเกียรติ พุ่มประพัฒน์
16 สัมฤทธิ์ พุ่มประพัฒน์
17 สุภาพร เวียงยศ
18 สุวรรณ์ พรมผล
19 โกศล ใบลี