บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
13 พมจ. ชัยนาท
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล