บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
13 พมจ. ชัยนาท
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จันทรวรรณ บุญเพ็ง
2 จุฬารัตน์ นิธากรณ์
3 ชนิสรา เคหะจิตต
4 ณรัฐกรณ์ สุขวัฒนาศิริยศ
5 ดรุณี มนัสวานิช
6 ดวงกมล วงเอี่ยม
7 ทรรษมล ขุนพรหม
8 ธัญญามณ สงใย
9 นิภาพรรณ์ พวงลำใย
10 ปริเทพ ปาจีนบูรวรรณ์
11 ปวีณา ทรัพย์เจ้าพระยา
12 ปัญญา ฟักนุ่ม
13 พิไลรักษ์ ตั้งชั้ว
14 ภรณ์ทิภา เภสา
15 มยุรี จิตรพันธุ์
16 มัตติกา ตานันใจ
17 มาโนช ศึกษา
18 ยุทธพงษ์ ศรีพิชัย
19 รติยา ค้าธัญญะ
20 วันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์
21 วาริน วีระสุนทร
22 ศันสนีย์ ปานไม้
23 ศิราภรณ์ อ้นมี
24 สมหวัง ทับบุรี
25 สุทธิ กอนผึ้ง
26 สุพัตตรา กรีฑาเวช
27 อัญชลี อภิรักขวนานนท์
28 เจษฎา ศรีสอาด
29 เรณู มีมาก
30 เริงศักดิ์ ศรีสุวรรณ
31 เสรี เชาวลิต
32 โชค ริ้วพิทักษ์