บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
12 ส.เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กชกร ทิพยรักษ์
2 กนกนันท์ จันทร์หล่ม
3 กนกวรรณ์ แสงนาค
4 กนกศรี สุภากร
5 กมลฉัตร ฉิมแก้ว
6 กรกันยา งามวิลัย
7 กุลณัฐ สารบุญ
8 จรีพร อัมพาผล
9 จันทิมา เจริญไข
10 จิตรา ดลภูผานันท์
11 จุรีรัตน์ ขอถมกลาง
12 ชลธิชา เขียวสนิท
13 ชลอ อ่อนโพธิ์ทอง
14 ชัยพร เนียมวงษ์
15 ชุติมดี แก้วกระแสร์
16 ญาณิศา มุ่งหามณี
17 ฐานันตเทพ วงศ์จินตนา
18 ฐิติรัตน์ อยู่เกษม
19 ณรงค์ เอกกุทัพ
20 ณัฏฐนันท์ จันทร์ขาว
21 ณัฐชนันท์ อิศรภักดี
22 ดวงพร จันทร์เต็มดวง
23 ดวงใจ จีระนุช
24 ถนอมศรี กรองศรี
25 ทศพล วิลัยเลิศ
26 ทองทิพย์ เกตประยูร
27 ทัศณา แสงศรี
28 ทิพยุดา ขุนฤทธิ์
29 ทิพย์วิภา บุญโต
30 ธนภร สัตนาโค
31 ธัญวรัตน์ วาจ่าง
32 ธานี อิ่มพิชัย
33 ธเนศ ศรมุข
34 นภารัตน์ กันพา
35 นฤมล ขอสืบ
36 นัทธมน กิจดำรงกุล
37 นันทนา คิดหาทอง
38 นิตยา ไชยโวหาร
39 นิติยา อยู่เย็น
40 นิพนธ์ พระนิมิตร
41 บุญฉลอง เอกกุทัพ
42 บุญมี อิ่มพิชัย
43 บุญสิตา กันพูล
44 บุศรา ริตุ
45 บุศรา เรืองศักดิ์
46 ปภาวิน พื้นชมภู
47 ประกอบ เอกกุทัพ
48 ประจักษ์ เรืองศักดิ์
49 ปราณี ศุขวินทุ
50 ปรีดา อัมพาผล
51 ปรียาพร บ้านคร้อ
52 ปัทมาภรณ์ ขาวเป็นใย
53 ปิยะธิดา เจริญผล
54 พงษ์ศักดิ์ มุ่งหาเงิน
55 พนิดา แน่นอุดร
56 พรนภา เสือเหม็ง
57 พาณี จันทร์ปรุงตน
58 พิกุล โชติช่วง
59 ภคมน ศิริธนกาล
60 ภัทราภรณ์ กิจมี
61 มันทนา มะลิซ้อน
62 มาลัย ศิลปสธรรม
63 ยุพา พงศ์ดำบรรพ์
64 รัชนี วรรัตน์
65 รำไพ ปานนุ้ย
66 ริณดา บัวพันธ์
67 รินลดา บัวทิม
68 ลฏาภา ปราบภัย
69 ลักษิกา บราวน์
70 ลัทธิวรรณ สารบุญ
71 ลีลา สายสิญจน์
72 วณิศรา คีรีรัตน์
73 วรรณจนา โฉมศิริ
74 วรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย
75 วลัยพร พารา
76 วันเพ็ญ วาชาญ
77 วาสนา ขันธวัช
78 วิภา ตระกูลไพศาล
79 วิลาวัลย์ วงค์อินทร์
80 วิษิจ สุภากร
81 วิไล อ่อนโพธิ์ทอง
82 ศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
83 ศิรินนท์ ปาลี
84 ศิริพร กุฎีรัตน์
85 สมจิตร์ บุญสังข์
86 สมชาย เจนดง
87 สมนึก แสงนาค
88 สมพงษ์ มีสุข
89 สมพงษ์ สังข์เพชร
90 สมลักษณ์ สุบินนภารัตน์
91 สมศักดิ์ สายสิญจน์
92 สมศักดิ์ แสงคล้าย
93 สมเกียรติ แก้วระคน
94 สายชล เจริญคง
95 สิทธิชัย แสนทวีสุข
96 สิรินทรา ทิพยรักษ์
97 สิรินาถ ยกเลื่อน
98 สุชัญญา เขื่อนสอง
99 สุดารัตน์ ทฤษฎิคุณ
100 สุนันทา วัดแช่ม
101 สุนันท์ โอสถานนท์
102 สุบิน จุญพันธ์
103 สุพรรณี ผาสุข
104 สุพัฒนา พาเจริญ
105 สุพัตรา มณีจักร
106 อนันต์ วัดแช่ม
107 อนุชิต จิตรา
108 อมร อิ่มพิชัย
109 อมรรัตน์ ศรีฉำ
110 อังสุมารินทร์ คำสอน
111 อัญชลี เอี่ยมโอภาส
112 อัญมณี สมตัว
113 อารีย์วัลย์ แก้ววิไล
114 อินฐิรา สายสิญจน์
115 เขมญดา ปุญฤาธรรม
116 เบญจมาศ ทัพส่วย
117 เบญจมาศ ศ.
118 เพ็ญศรี มุ่งหาดี
119 เรวดี ศรุตนนท์
120 เสาวภา สาระขันธุ์
121 ไพรินทร์ กิจมี
122 ไมตรี อิ่มพิชัย