บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
11 พมจ. ชลบุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กรุณา ยุทธสมภพ
2 กานต์สินี กนะกาศัย
3 จันจิรา ไทยบัณฑิตย์
4 จิตรา เตมีศรีสุข
5 จิระวรรณ ปุณยะประยูร
6 ณภัทร เชื่อมแก้ว
7 ดาราวรรณ อยู่ทน
8 นรสิงห์ แซ่ตั้ง
9 ปวีณา แก้วลำสัน
10 พรสม เปาปราโมทย์
11 วรรณวดี ขำเย็น
12 ศักดา เกิดประสงค์
13 สมเด็จ แน่นอุดร
14 สิราณี คิดหาทอง
15 สุนิสา อดทน
16 อลิสรา ใจเพชร
17 อวยพร โรจน์นิติพันธุ์
18 เครือวัลย์ ดวงนภา
19 เบญจมาศ ลิ้มสุขศิริ