บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
10 พมจ.ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กฤษณ์ เจริญธรรม
2 กษินฤดี พัฒนโสภณ
3 ขจรศรี รตางศุ
4 ขวัญ โสมเมา
5 จารุวรรณ สิงหา
6 จำรัส อ่ำหลอ
7 ชนาภา ศาสนะสมบัติ
8 ชลธิชา แก้วเจริญ
9 ญาณิศา เพชรศิริ
10 ณิชาภา เพ่งพินิจ
11 ดารัตน์ มากสวัสดิ์
12 ทวีป เจริญธรรม
13 ทศพร อ่อนน้อม
14 ทัศนีย์ แก้วไพรทูล
15 นรมน ทองไพ
16 นันทนา นุ่มนวล
17 นุชจรี คงลอย
18 บงกช เจริญภูมิ
19 ปนัดดา ศรีอาภา
20 ประชา โกศิริ
21 ปิยนุช โห้เฉื่อย
22 มะลิ อนุสรณ์
23 มัทนิน ลบแท่น
24 มีนา ยีแมเฟือง
25 รัศมิ์ภัสสร ฤทธิฉายา
26 วนิสรา นิมโรธรรม
27 วรรณภา แพทอง
28 วาณี อ่อนรัศมี
29 วิไล วรศักด์
30 วิไล เกตุงาม
31 ศิรพงศ์ โภคินวงศ์หิรัญ
32 ศิริกร
33 สมบัติ แพทอง
34 สมศรี แก่นจรรยา
35 สมศักดิ์ กฐินหอม
36 สมโภช บินสลาม
37 สังเวียน แพทอง
38 สุชญา ตันตะราวงศา
39 อนุชา คุ้มทรัพย์
40 อุดม สุขใจ
41 อุบล คำนวน
42 เมธาวี บุญพิทักษ์
43 ไชยณัฎฐ์ จูหลิม
44 ไพลิน เอื้อสมสกุล