บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
9 พมจ.จันทบุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กานดา บุญถนอม
2 ขันทอง เสือด้วง
3 จิตตพัฒน์ ตั้งสุขสบายดี
4 ธงชัย สังข์สวน
5 ธนภรณ์ ศรีราจันทร์
6 บรรดิษฐ์ อาษาธง
7 ปิยะนันท์ โอปนพันธุ์
8 พัชรี ศรีงาม
9 พัชรีย์ เจริญวงศ์
10 พัฒนาพร กิตติวิบูลย์
11 วรรณภา ผาสุข
12 วุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ
13 ศิริพร เขี้ยวสิงห์
14 สุชาดา ศิริกุล
15 สุชาดา สุรเชษฐ์
16 สุณีย์ ก๋งเจ่น
17 อรวรรณ กองขุนราม
18 อารีย์ เกตุแก้ว
19 อุษณีย์ วิรัญธนา