บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
8 พมจ. ขอนแก่น
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกฐินี ไวการพิมพ์
2 กรกมล สำราญวงศ์
3 กรองทอง วิชาโคตร
4 กฤษดา สิริทองโสภา
5 กัญญารัตน์ อัยวรรณ์
6 กันดา โคตรภักดี
7 กาญจนา พงสะเดา
8 กาญจนาพรรณ ตันศิริ
9 กิจกร ละมั่งทอง
10 กิตติมา สุทธิ
11 ก้าวไกล คำสิงห์
12 ขวัญตา ทองโคตร
13 ขวัญเรือน สิทธิเวช
14 ขาว ดวงบรรเทา
15 คะนอง พลซักซ้าย
16 จตุพร ชุมมณเฑียร
17 จริยา หลงชิน
18 จักรกฤษณ์ ชาฏิโกฏ
19 จักรกฤษณ์ หาญนอก
20 จักรี อุทัยสา
21 จารุณี สรรสมบัติ
22 จิตรกร กำจัดภัย
23 จินตนา ภาษีภักดี
24 จินตนา ศรีสิทธิ์
25 จินตนา เพ็ชรโพธิ์
26 จิราพร ชิวขุนทด
27 จิราภรณ์ พันธ์รูปท้าว
28 จุฑารัตน์ มูลภักดี
29 จุราลักษณ์ ทิพเจริญ
30 จุฬาลักษณ์ คำสีแก้ว
31 จุฬาลักษณ์ นวลจันทร์
32 ฉลวย ส้มจะบก
33 ฉัฐพร งามเกลี้ยง
34 ฉันชนก ก้อนคำ
35 ฉัยยา ฉิมนอก
36 ชนิดา รัตนสุภา
37 ชลธิชา ราชสุวอ
38 ชาตรี ชุมมณเฑียร
39 ช่อเพชร อิ่มบุญสุ
40 ณัฐพล เทพสุคนธ์
41 ณัฐรฌาน์ ปัทถาพงษ์
42 ณัฐสินี อธิพัฒน์โชติกุล
43 ดวงจันทร์ กันทะหลั่น
44 ดวงพร ทิศาดลดิลก
45 ดารุณี หนองโยธา
46 ดำริห์ บำรุง
47 ดุสิทธิ์ ทินราช
48 ถนัด สัตบุตร
49 ทรงเกียรติ ศิริคำ
50 ทองจันทร์ สุวรรณสาร
51 ทองยุ่น ทานาม
52 ทองย้อย ศรีน้อยพรหม
53 ทองสุก โทผาวงษ์
54 ธารารัตน์ ทองโคตร
55 ธิดาพร กล่อมปัญญา
56 ธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง
57 นงนุช บุตรโสภา
58 นงลักษณ์ ยะสูงเนิน
59 นริสสร ระดาพัฒน์
60 นางสาววราภรณ์ ศรีเทียมเงิน
61 นางเพลินจิต ใจอ่อน
62 นิกร อาษาราช
63 นิชนันท์ ทัดมาลา
64 นิตติยา ขาวสุด
65 นิติ มียิ่ง
66 นิรันดร อุดมกูล
67 นิวรรณ ศรีบุญ
68 บรรดา ทองโคตร
69 บังอร สำราญบำรุง
70 บัวทอง บัวเพ็ชร์
71 บัวลอง คำสีแก้ว
72 บำเพ็ญ วังมุข
73 บุญนา นามพรม
74 บุญน้อม งามเชื้อ
75 บุญมา แสงทองวัฒนากุล
76 บุญยิ่ง มาทรัพย์
77 บุญรัตน์ จันทวงษ์
78 บุบผา มีเสาเพ็ชร
79 ประจักษ์ ฉิมพลี
80 ประมวล บัวเพ็ชร
81 ประมวล พั่วคุณมี
82 ประเทือง ไวว่อง
83 ปรินทร์นิชา ทองโคตร
84 ปรีชา หนองโยธา
85 ปิยาภรณ์ หล้าธรรม
86 ปิ่นทอง ลีเฮียง
87 ฝน จันทร์โนราช
88 พงษภร เพ็งสูงเนิน
89 พจนารถ ตุงคะศิริ
90 พยุดา แย้มกลิ่น
91 พรชัย ภูรัมพา
92 พรรณวิภา จ้ำเก้า
93 พราวรวี ไสโยธา
94 พลอยวรินทร์ จันดา
95 พัฒน์ เอมสวัสดิ์
96 พิทักษ์ จำปานา
97 พิมพ์ชนก อัจฉรียสุนทร
98 พิเชษฐ์ พิศพล
99 พีระพล รัตนสุภา
100 ภัทราพร สารมานิจ
101 ภิรนันท์ ภูริพงษ์พิพัฒน์
102 มณี มังสุไร
103 มณีรัตน์ มูลตรีศรี
104 มยุรี อึ้งตระกูล
105 มรรค ศรีขาว
106 มะลิคิด บรรหาร
107 มานิต วรหาญ
108 ยงยุทธ วิชัยธรรม
109 ยุพิน ทุริวงษ์
110 ยุพิน โควังชัย
111 ยุพิน ใคลพิมาย
112 ยุวธิดา ทองโคตร
113 ยูนิตย์ ศรีสมภาร
114 รวิสรา สิริทองโสภา
115 รัชนี ชาบุตรศรี
116 รัตจนะ ศรีรางกูร
117 รัตนะ มังสุไร
118 รัตนา น้อมถวาย
119 รัตนา สารเศวต
120 รุ่งนภา ทองแสน
121 รุ่งนิรันดร์ สุขชัย
122 ลลิตา แสนสนุก
123 ลักษณา นนท์คำจันทร์
124 วรรณวิไล สุระดนัย
125 วรวรรษ หลาวมาเวชวงษ์
126 วรางคณา ศิริจำปา
127 วสันต์ บาลชน
128 วัชระ มาตคูเมือง
129 วัชราพร ธวัชวะชุม
130 วัชรี สุขชัย
131 วัฒนา พลวิเศษ
132 วันชัย สละวาสี
133 วารยา จิตต์ไตรรัตน์
134 วาสนา พิสถาน
135 วิจารย์ ชูรัตน์
136 วิชัย สำราญบำรุง
137 วิชานนท์ ศรีธรรมวงษ์
138 วิภาภรณ์ พรหมณีวัฒน์
139 วิภารัตน์ ศรีสุดตา
140 วิภาวดี ประกอบผล
141 วิยะดา สีหรัตน์
142 วิรงรอง จันทร์จิระ
143 วิลาวัณย์ นึกชัยภูมิ
144 วิเชียร พยัตนิติวงศ์
145 วีรภา วิบูลย์กุล
146 วีระ วงค์ภักดี
147 ศรินยา วงษ์ตีบ
148 ศรีสุดา วิชากุล
149 ศศิกาณต์ ศรีวิชา
150 ศิริพงษ์ อุดมพงษ์
151 ศิริลักษณ์ ถุงน้ำคำ
152 ศุภชัย ปฏิกานัง
153 ศุภวรรณ โยมะบุตร
154 ศุภวิชญ์ แสนสุด
155 สมชัย มนต์แข็ง
156 สมบรูณ์ บุญเมือง
157 สมภาร บุตรลี
158 สมสง่า ทะสา
159 สวรรยา คำน้อย
160 สหัทยา สุขสุด
161 สัญญา ภูนาเขียว
162 สันต์ยา น้อมถวาย
163 สัมฤทธิ์ อนุโยธา
164 สาคร ทองโคตร
165 สาย เตรียมไธสง
166 สายัญต์ โสภา
167 สำรอง สุสี
168 สำราญ บำรุงสวัสดิ์
169 สุกัญญา โคตรภักดี
170 สุกัญญา โชคลา
171 สุกาณจ์ฎา ศรีภิท์รมย์
172 สุจิตรา สิงหาปัด
173 สุจิรา ช่วยศิริ
174 สุดใจ ทองโคตร
175 สุปราณี ภณวิเชียร
176 สุพัฒน์ สุระดนัย
177 สุพัฒน์ สุวรรณสาร
178 สุภรณ์ มณฑาทอง
179 สุภานัน เทียนทอง
180 สุภาวดี พั้วลี
181 สุภาวดี สุริยคำวงษ์
182 สุรนิตย์ กองสำลี
183 สุรีรัตน์ ศรีคำ
184 หนูกัน ทองโคตร
185 อดิเรก เขตคาม
186 อติภา ชาฎิโกฏ
187 อนงค์ พัฒนจักร
188 อนงค์ แสนแป้
189 อนุธิดา พวงปัญญา
190 อภิรักษ์ สีหะวงศ์
191 อมลวรรณ สมภาร
192 อรวรรณ พวงชมพู
193 อรวรรณ หินตะ
194 อัจฉรา ทองโคตร
195 อัญชลี ธนสารดำรงกุล
196 อัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์
197 อำนาจ วรประยูร
198 อิงอร สุขพร
199 อุดม ฐานะรัตน์
200 อุบล ลีซีทวน
201 อุบลวรรณ จิตต์ไตรรัตน์
202 อุมาสวรรค์ คุณสิงห์
203 อุษา หงส์กาญจนกุล
204 อุไรวรรณ สิงห์เสนา
205 เกศมณี สุขชัย
206 เกศิณี ศรีสุธรรม
207 เกษสุดา เพชรก้อน
208 เนตรนภา นาแสวง
209 เบญจมาศ หะยาจันทา
210 เพ็ญนภา ศิริธรรมจักร
211 เพ็ญประภา สีซุย
212 เพ็ญศรี วรพันธ์
213 เยาวภา บุญคง
214 เศรษฐศักดิ์ มูลดามาตย์
215 เสาวลักษณ์ บุญจวง
216 เสาวลักษณ์ สัจจานุรักษ์
217 แพรวไพรินทร์ สุระไพศาล
218 แววดาว อินทร์จันทร์
219 โกวิทย์ สมปัญญา
220 โดม ศิลาแยง
221 โสภณ แก้วล้อมทรัพย์
222 โสภาวรรณ โคช่วย
223 ไพรวัลย์ จำปาเทศ