บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
7 พมจ. กำแพงเพชร
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กฤติการ์ วังศิริกุล
2 จักรกฤษณ์ การะเกต
3 จาริณี เทือกคำซาว
4 จินตนา สุวรรณคีรี
5 จุฑาทิพย์ ทองเอก
6 ชมนภัส คงสัมฤทธิ์
7 ดวงเดือน ศรีสุข
8 ธนวัฒน์ แกมขุนทด
9 นีวร สมณา
10 บัญญัติ นาคศิริ
11 บุญเลิศ คณานันท์
12 ปภาวิน กมลวรางกูร
13 ประกาศ สินสุวรรณ์
14 ประทุมพร ประคำ
15 ปรามณี กิ่งนอก
16 พนมศักย์ สุขทอง
17 พนารัตน์ จันทร์จิระ
18 พรทิพย์ ขวัญพิชัย
19 พรพรรณ วันดี
20 ภนารักษ์ เอกวัฒน์
21 มนัส จิ๋วนุช
22 รพีพงษ์ กันยะมี
23 รุ่งเรือง วงษ์เบ้า
24 ลักษิกา สิงห์ยศ
25 ลัดดาวัลย์ เผ่าเจริญสุข
26 วรวุฒิ พึ่งพัก
27 วริศรา ปานวงษ์
28 วิมลรัตน์ รัชชุกูล
29 วิเชียร ปานวงษ์
30 ศตนันท์ สุวาสน์
31 ศิริศักดิ์ สิงห์ยศ
32 ศุภฤกษ์ ยกฉวี
33 สถาพร จันทร์พฤกษา
34 สมลักษณ์ อ่อนกล้า
35 สยาม ศรีเพ็ง
36 สุมาลี แสงแก้ว
37 อภิชัย ศุภัคเจริญ
38 อรจิรา กีรติวศิน
39 อัจจิมา ภูจักรนิน
40 อารีวรรณ ประเสริฐอุดมศักดิ์
41 เชิดชัย วิไลปรมาศ
42 ไพรินทร์ สว่างพร้อม