บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
6 พมจ. กาฬสินธุ์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กมลวรรณ กึกก้อง
2 กฤตพงศ์ มีเสม
3 กาญจน์สิตา สิทธิโชติธนัญญ์
4 คำเหนี่ยว กว้างสวาสดิ์
5 จริยา วาสไปรยากาญจ์
6 จริยา เลื่องลือ
7 จิตติ เดชรัตน์
8 จิรนันท์ เจียมเจริญ
9 จุฑามาศ ชาติเกษม
10 ชวพล ลิตติพานิช
11 ชัชวาลย์ ทองทาบ
12 ชัยยศ แน่นอุดร
13 ชาญวิทย์ ไชยสิงห์
14 ดาราพร มังคละอภินันท์
15 ดำรงศักดิ์ สง่าวงศ์
16 ทองคำ ภารสง่า
17 ทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร
18 ธนานันต์ ปัญญามี
19 ธนาวัมน์ สมหวัง
20 ธวัชชัย ม้ามณี
21 นงลักษณ์ ชัยชาญ
22 นนธิชัย สาระมัย
23 นฤมล คณะนาม
24 นิกร เรียงสมบัติ
25 นุเรียน นพท้าว
26 ปรียะดา ฉายถวิล
27 ปัทมาภรณ์ ปรีเลขา
28 ปิ่นแก้ว จันทะมุด
29 ปุญชิดา ปัญญามี
30 ปุณญณุช พิมพ์แสง
31 พงษ์ศักดิ์ ภูจำนงค์
32 พรภิไล ศรีสุมาตย์
33 พรสุดา ฤทธิธาดา
34 พล คำนนท์
35 พัชรินทร์ กุลสาร์
36 พานี อุทุมทอง
37 พิกุล กรีเทพ
38 พีรวิชญ์ ถิตย์ถนอม
39 มงคล ดาศรี
40 มังกรรณ์ เสนภักดี
41 มานพ สุขะพันธ์
42 มโนรัตน์ ดันชัยภูมิ
43 รัชณีนาถ สุภา
44 รุ่งอรุณ คลาจันทึก
45 ละแม้น สิงหาบุตร
46 ลัดดา พรกุณา
47 ลัดดา ไพหนูศรี
48 วรารักษ์ คนตรง
49 วินัย รัตนธรรม
50 วิรัตน์ สุภารักษ์
51 สงวน สุธรรม
52 สมควร อ่อนตา
53 สมพร ฉายจรุง
54 สมยศ ไชยจำนงค์
55 สมศักดิ์ พันธ์ดงยาง
56 สมศักดิ์ สีนามโหน่ง
57 สมศักดิ์ แสนพล
58 สฤษดิ์ ทองโคตร
59 สวัสดิ์ ชะตะ
60 สังข์ทอง อเนกบุณย์
61 สาน อุทรดัน
62 สุกัญญา กันยาสนธิ์
63 สุด ผิวนิล
64 สุดาพร สิงห์ฉลาด
65 สุธินันท์ อยู่หนูพะเนาว์
66 สุบรรณ สีมา
67 สุภาภรณ์ พลสิม
68 หงสกุล บุญเลิศ
69 อนุผล วิเศษศรี
70 อรทัย เพ็งวิชัย
71 อลิสา พิมสาร
72 เกษร แก้วหลวง
73 เจษฎา รัตนธรรม
74 เติม นาคี
75 เทพกร บุญเทียบ
76 เป อัครรินทร์
77 เพชรพรรณ สุวรรณชมภู
78 เสงี่ยม อ่อนตา
79 เหม้ง บุตรกุล
80 แสง วัฒโน
81 แสงอรุณ ศรฤทธิ์
82 ไพรัช ศรีอุทิศ