บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
5 พมจ. กาญจนบุรี
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กนกพร นิยาย
2 กานต์ จันทเพ็ชร์
3 กิจนิพันธ์ มะลิวัลย์
4 งามพิศ สงสม
5 จันทร์จิรา พัฒนศิริ
6 จิตรา พรรธนาลัย
7 จีราวัฒน์ จันทร์หอม
8 ชาญชัย พิทักษ์วนาราษฎร์
9 ชูศักดิ์ สวัสดิ์กนก
10 ณัฐวดี เหมือนชู
11 ดำรงค์ บุตรเริ่ม
12 ธญาพร แก้วดวงศรี
13 ธีระพงษ์ สอนนา
14 นพดล จันทร์แย้ม
15 นฤมล สอนนา
16 นวิยา ยิ่งนอก
17 นิชกานต์ สาธร
18 นิยดา ก้านเหลือง
19 บุญศิริ วังหมื่น
20 ปฐมพร มหาละออง
21 ประทีป ลำใยรุ่งเรือง
22 ประมาณ สมานทรัพย์
23 ปาริฉัตร ไชยทรัพย์
24 ปาลิดา พรมนัสมงคล
25 ปิยวรรณ เลิศบัวรัตนะ
26 ผาสุข เกตุพันธ์
27 พนิตตา แซ่เฮ้ง
28 พรทิพย์ ไกรวาส
29 พรพิไล ไชยมงคล
30 พลวัฒน์ สุนทรโกษา
31 พลากร ทรายแก้ว
32 พาริน บัวปรอท
33 พีรญา กฤชก้านเหลือง
34 มณฑล ศรีสว่าง
35 มณีวรรณ จำเนียร
36 วรรณวิสา พิทักษ์วงษ์
37 วรรณา เรืองจุ้ย
38 วรัญญา ไชยลา
39 วสันต์ กมลศรี
40 วิภาดา นิ่มเสมอ
41 วีระ คีรีวงค์
42 วีระนุช ยิ้มหนองโพธิ์
43 สกาวรัตน์ ศรีเจริญวงศ์
44 สมคิดย์ บัวลังกา
45 สมพงษ์ ขันติวงษ์
46 สมสุรางค์ จี้แสง
47 สริณนา สวัสดิ์ชม้าย
48 สุจิตรา ฉันทวิลาศ
49 สุดา ชำนาญกิจ
50 สุนันทา พุกสุข
51 สุพจน์ สามหล้า
52 สุภาพ สงสม
53 สุรัตน์ แสงสุริยวงศ์
54 สุวิมล สุโกพันธ์
55 อนันต์รัก กากะนิก
56 อนุสรณ์ กันภัย
57 อรวีย์ ไชยชนะ
58 อัญชลี สุดประเสริฐ
59 เบ็ญชรี อุชชิน
60 แสงแข แรงครุฑ
61 ไชยณรงค์ คารวานนท์
62 ไพรสัณฑ์ สวัสดิ์นที
63 ไพโรจน์ พิทักษ์วนาราษฎร์
64 ไมตรี เกตุพันธ์
65 ไอรดา มาตรรัศมี