บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
4 พมจ.กระบี่
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กัญญาวีร์ พริกกุล
2 กาญจนา แก่นเพ็ชร
3 กิทิมา คงขำ
4 จารุณี แก้วมีชัย
5 จิรกาล จีบโจง
6 ดวงใจ แซ่อื้อ
7 ธิดารักษ์ บุษบรรณ์
8 นงนุช จิตตะเสโณ
9 พิมพ์ใจ แซ่อึ้ง
10 ฟาซัน สาเส็น
11 มลฤดี รัตนภรณ์
12 รัชฎาพร นุราช
13 วาสนา นกห้อง
14 วินัย หลีจิ
15 ศรัญญา เสวก
16 ศราวุธ ประทีป
17 ศรีไพร ลิ่มเกิดสุขวงศ์
18 สุเทพ ตะลุง
19 อธิพนธ์ ทิพย์บุญศรี
20 อรอุมา อินทร์สุวรรณ
21 อัญชลีย์ ไกรทอง
22 โสวิณีย์ โฆสิตชาติ