บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
3 สถานธนานุเคราะห์ (สธค.)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กมลทิพย์ ธนีสัตย์
2 กรกนก นุ้ยหงษ์
3 กฤษณา นันทะ
4 กานต์ธิดา รัตนชงค์
5 กุลชา ช่างเพาะ
6 คงสุวิท เมธาสุวรรณ
7 จตุพร กลอนกิ่ง
8 จันทรพร หงษ์ทอง
9 จันสุดา คำฉางข้าว
10 จินตนา โอบายะวาทย์
11 จุฑามาส อุ่นเจริญ
12 จุไรลักษณ์ ทองอ่อน
13 ฉันทเชษฐ์ ฉิมอ่ำ
14 ชญาณิศา แสงจันทรา
15 ชนิดา ศรีหาผล
16 ชลธิชา วงศ์ราช
17 ชาญชัย ซึมรัมย์
18 ชาลินี เทือกสุบรรณ
19 ชูสิทธิ์ สรรค์วงศ์
20 ฐิติกาญจน์ ถามะพันธ์
21 ณฐมน เสือสมิง
22 ณรัชตภณ ผ่องอำไพ
23 ดนุชิต อติศัพท์
24 ดนุพร พรหมศรี
25 ดวงดาว ฟุ้งธีรกุล
26 ดารณี สงวนทรัพย์
27 ต่อศักดิ์ คล่องคำนวณการ
28 ธนพรรณ ค้ำชู
29 ธนวัฒน์ ตันศิริ
30 ธนาวดี มีจันทร์
31 ธัญวรัตน์ อมรเวช
32 ธิดารัตน์ อินทชัย
33 ธีระพงศ์ พุกะทรัพย์
34 ธีราภรณ์ โตคำ
35 นพดล ยิ้มใจ
36 นภัส หลักคำ
37 นันทนา จำลองราษฏร์
38 นิตยา สุขดี
39 นิตยา เวชกาญจนา
40 นิรันดร์ สินเจริญ
41 ปกครอง เทือกสุบรรณ
42 ปฐมพรชนก ปัญญาเกิด
43 ประจักษ์ รุจิระพันธ์
44 ประดับ พันธุระ
45 ปรียานุช ธีระรัตน์
46 ปัทมา อรุณรุมแสง
47 ภัทรชัย จันทร์ศรี
48 ภานุวัฒน์ เม่นประเสริฐ
49 ภาวิณี ทองไทย
50 มงคล นันทะ
51 มณิภัทร์ อภัยนนท์
52 มนตรี ทัดรอง
53 มนต์ฤทัย อติศัพท์
54 รจนา ธัญญเจริญ
55 รักษ์ หรั่งกรุ่น
56 รัตนาวดี อภัยนนท์
57 วนิดา เชาวลิต
58 วรา เทศทอง
59 วราภรณ์ วงษ์ดี
60 วรายุทธ สุขผล
61 วันชัย โกศลรัฐ
62 วิเชียร พลนาวี
63 วีรยา มะลิขาว
64 วีรศักดิ์ ปิตุจาตุรนต์
65 ศรีวรรณ ศดิพันธุ์
66 ศรีวัลย์ ตันศิริ
67 ศักดิ์ดา ดอนกลาง
68 ศิริธร ศรีวิศาลภพ
69 ศิริพงศ์ สีจันทร์แจ้ง
70 ศิริพล ฮามไสย์
71 ศุภชาติ กันควร
72 สายชล ถนอมรอด
73 สายชล ธนีสัตย์
74 สายบัว ศรีอุดมชัย
75 สายรุ้ง มูลดี
76 สุจิตรา สิงห์ทอง
77 สุทัศน์ ชูมณี
78 สุนทร ภาคาพรต
79 สุภาวดี หาเรือนชีพ
80 สุรชัย บางบ่อ
81 อนุชา สว่างวงค์ล)
82 อนุรักษ์ อมรเวช
83 อพิรมณ์ฤดี ปลอดภัย
84 อภิวัฒน์ สุราษฎร์
85 อรวิตา อำรุงจิตชัย
86 อรอุมา เส้งคุ่ย
87 อัจฉรา ม่วงสนิท
88 อัญรินทร์ ศรีพัชราศักดิ์
89 อัษฎา ทรัพย์สืบ
90 อิทธิพล วรรณสาย
91 เนตรทราย โกศลรัฐ
92 เยาวเรศ วงศ์อภัย
93 เรวดี ตันเสถียร
94 โชคชัย พรสถิตย์พงษ์
95 โสภณ ตันประคองสุข
96 ไพฑูรย์ ภาคาพรต