หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2567
ดูรายละเอียด
หมายเลข 1

นาง ภรณี คำโทน

ดูรายละเอียด
หมายเลข 2

นางสาว พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์

ดูรายละเอียด
หมายเลข 3

นางสาว รัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์

ดูรายละเอียด
หมายเลข 4

นางสาว อังคณา ใจกิจสุวรรณ

ดูรายละเอียด
หมายเลข 5

นาย ศราวุธ มูลโพธิ์

ดูรายละเอียด
หมายเลข 6

นางสาว นงลักษณ์ ยะสูงเนิน

ดูรายละเอียด
หมายเลข 7

นาย พฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์

ดูรายละเอียด
หมายเลข 9

นาย สุทธิ กอนผึ้ง

ดูรายละเอียด
หมายเลข 10

นาย เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

ดูรายละเอียด
หมายเลข 11

นาย รุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ

ดูรายละเอียด
หมายเลข 12

นาย เจริญ ถาปนะกุล

ดูรายละเอียด
หมายเลข 13

นาย พงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์

ดูรายละเอียด
หมายเลข 1

นาย t t