หมายเลข 13
นาย พงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์

ตำแหน่ง             

- นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน   

1.  หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

2.  คณะกรรมการคณะอนุกรรมการทำงานด้านการสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ได้รับรางวัล ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565