หมายเลข 12
นาย เจริญ ถาปนะกุล

ตำแหน่ง             

- นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- ปริญญาตรี สาขาสันทนาการ

ประวัติการทำงาน   

1.  กรมประชาสงเคราะห์

2.  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

3.  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

4.  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5.  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี