หมายเลข 11
นาย รุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ

ตำแหน่ง             

- นักพัฒนาสังคมชำนาญการ อายุ 43 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- ปริญญาโท สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 

ประวัติการทำงาน   

1.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

2.  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 จังหวัดลพบุรี

3.  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ