หมายเลข 10
นาย เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

ตำแหน่ง             

- ข้าราชการบำนาญ อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน   

1.  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

3.  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด

 4.  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด