หมายเลข 9
นาย สุทธิ กอนผึ้ง

ตำแหน่ง             

- พนักงานธุรการ ส3 อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาก่อสร้าง

ประวัติการทำงาน   

1.  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 สาขาช่างไม้ สังกัดสถาน   

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

2.  ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3  ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 9 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท