หมายเลข 7
นาย พฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์

ตำแหน่ง             

- ข้าราชการบำนาญ อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน   

1.  ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

2.  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการการรุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

3.  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

4.  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ

5.  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม

6.  ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม

7.  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรุงเทพฯ