หมายเลข 6
นางสาว นงลักษณ์ ยะสูงเนิน

ตำแหน่ง             

- ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา หลักสูตรสำหรับนักบริหารวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาข การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการทำงาน   

1.  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5  

2.  ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

3.  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

4.  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลพบุรี

5.  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง