หมายเลข 5
นาย ศราวุธ มูลโพธิ์

ตำแหน่ง             

- ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประวัติการทำงาน   

1.  ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 

2.  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต