หมายเลข 4
นางสาว อังคณา ใจกิจสุวรรณ

ตำแหน่ง             

- รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

ประวัติการทำงาน   

1.  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบและบริหารงานบุคคล กองกลาง 

2.  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ 

3.  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

4.  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

5.ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6.ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7.รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์