หมายเลข 3
นางสาว รัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์

ตำแหน่ง             

- เลขานุการกรม กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาการพัฒนาสังคม 

ประวัติการทำงาน 

1. เลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

2. ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

3. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี