หมายเลข 2
นางสาว พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์

ตำแหน่ง             

- นายช่างภาพชำนาญงาน อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- ปริญญาโท สาขาการตลาด 

ประวัติการทำงาน   

- ถ่ายภาพภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ/เผยแพร่ภารกิจกระทรวงทางเว็ปไซค์