หมายเลข 1
นาง ภรณี คำโทน

ตำแหน่ง             

- ข้าราชการบำนาญ อายุ 71 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาอาชีพ พณิชยการ สาขาบัญชี

ประวัติการทำงาน   

1. เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด