ผลคะแนนสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2567
ข้อมูลล่าสุด 04-10-2023 10:30:09
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หมายเลข คะแนน
1 นาง ภรณี คำโทน 1 0
2 นางสาว พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์ 2 0
3 นางสาว รัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์ 3 0
4 นางสาว อังคณา ใจกิจสุวรรณ 4 0
5 นาย ศราวุธ มูลโพธิ์ 5 0
6 นางสาว นงลักษณ์ ยะสูงเนิน 6 0
7 นาย พฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์ 7 0
8 นาย สุทธิ กอนผึ้ง 9 0
9 นาย เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต 10 0
10 นาย รุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ 11 0
11 นาย เจริญ ถาปนะกุล 12 0
12 นาย พงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์ 13 0