ผลคะแนนสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2567
ข้อมูลล่าสุด 25-02-2024 22:33:33
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หมายเลข คะแนน
1 นางสาว อังคณา ใจกิจสุวรรณ
4
4,405
2 นาย เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
10
3,949
3 นาย พฤฒินันท์ เหลืองไพบูลย์
7
3,926
4 นาย ศราวุธ มูลโพธิ์
5
3,574
5 นาง ภรณี คำโทน
1
3,170
6 นางสาว รัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์
3
3,154
7 นาย พงษ์ศักดิ์ นาคศรีจันทร์
13
2,574
8 นางสาว นงลักษณ์ ยะสูงเนิน
6
2,164
9 นาย รุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ
11
1,721
10 นางสาว พริมธพัทต์ จริยานพิวาทย์
2
1,716
11 นาย เจริญ ถาปนะกุล
12
1,106
12 นาย สุทธิ กอนผึ้ง
9
1,062
รวมทั้งหมด 32,521