วิธีลงทะเบียนแสดงความจำนงใช้สิทธิสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งและช่องทางรับเงินปันผล